PROFOUS LEGAL | advokátní kancelář

Odborné právní články

Poradenství související s novelou Zákona o obchodích korporacích

Novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. nabývá účinnosti 1. ledna 2021 a přináší zásadní změny v oblasti korporátního práva.

Jejím cílem je vyjasnění výkladových problémů, ke kterým docházelo v praxi, zavádí nové instituty a možnosti, a dále pak implementuje i závěry, které se objevily v judikatuře za uplynulých šest let.

Níže si dovolujeme tyto nejzásadnější změny shrnout.

Ústavní soud se vyslovil ohledně paragrafu dobré víry občanského zákoníku

hands 5216585 1280

Závěr o neexistenci dobré víry podle § 984 odst. 1 občanského zákoníku musí být řádně odůvodněn, jinak dochází k porušení práva na soudní ochranu i práva vlastnického zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

ESLP: Česká republika porušila práva Roberta Tempela

clause 192558 1280

Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve věci práva Roberta Tempela, který byl za dvojnásobnou vraždu odouzen na doživotí. Česká republika porušila jeho právo na spravedlivý proces a nedokončila proces v přiměřené lhůtě, řekl soud.

Aktuální judikatura: Notářský zápis obsahující povinnost vyklidit nemovitost

country house 540796 1280Notářský zápis podle § 71b notářského řádu obsahující povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitost, není exekučním titulem.

Hranice škody v trestním zákoníku bude na podzim zvýšena na dvojnásobek

police 869216 1280

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela, která mimo dalších změn zvyšuje dolní hranici škody způsobenou trestním činem na dvojnásobek. Novela bude účinná 1. října 2020.

Překvapivé rozhodnutí: Zaměstnanci na stejných pozicích musí mít stejnou mzdu, řekl Nejvyšší soud

workplace 1245776 1280

Nestává se tak často, aby Nejvyšší soud tolika rozvířil vody pracovněprávní problematiky, jako tomu bylo na konci července. Stanovisko, které zaujal v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 se stalo titulním článkem mnoha médií a bylo označeno za revoluci ve mzdách. Je tomu skutečně tak?

WIPO PROOF: Přelomový nástroj pro prokazování práv duševního vlastnictví

smartphone 1445489 1280

V naprosté tichosti zveřejnila nedávno Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) nový nástroj pro poskytnutí důkazu o tom, že klient vlastnil duševní dílo jako první. Představme si online službu WIPO PROOF. 

Aktualita: Česká republika se pravděpodobně dočká institutu hromadného řízení

courthouse 1223279 1280

Pravděpodobnost zavedení nového institutu v českém právním systému nabrala v posledních dnech na síle. Vláda podpořila zavedení hromadných žalob. Co to pro Českou republiku znamená? 

Nový nález Ústavního soudu: Odstoupení od dohody o vině a trestu je možné

agenda 2292353 1280

Odstoupení od dohody o vině a trestu obviněným, resp. jeho odvolání prohlášení, že spáchal skutek, pro který je v daném řízení stíhán a jehož se týká sjednaná dohoda o vině a trestu, je možné až do doby, než se ve veřejném zasedání soud odebere k závěrečné poradě k rozhodnutí o návrhu státního zástupce na schválení dohody o vině a trestu.